รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุด

     ข้อดีที่สมาชิกจะได้รับในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ผู้ซื้อบ้านจัดสรรจะได้รับประโยชน์

1.ได้รับโอนทรัพย์สินและสาธารณูปโภคในโครงการจากผู้จัดสรรที่ดินมาเป็นของผู้ซื้อบ้านทุก ๆคน อาทิ โฉนดที่ดินแปลงที่เป็นถนน ทางเท้า สวนพักผ่อน สนามเด็กเล่น เป็นต้น

2.ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทรัพย์สินและภาษีอากรจากรัฐ ไม่ว่าในส่วนที่กรมที่ดินเรียกเก็บขณะทำนิติกรรมหรือภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร

3.เจ้าของกรรมสิทธิ์ทุกรายในโครงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานหมู่บ้าน ตั้งแต่ออกกฎระเบียบที่ใช้ในการประชุม การออกสิทธิออกเสียงคัดค้าน หรือให้ความเห็นชอบในที่ประชุม รวมทั้งการแต่งตั้งสมาชิกคนหนึ่งคนใดเป็นคณะกรรมการบริหารงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

4.สามารถจัดระเบียบหมู่บ้านเพื่อให้เป็นที่พักอาอย่างแท้จริง มิให้มีการใช้เป็นพื้นที่พาณิชย์หรือทำประโยชน์แอบแฝงอื่น ๆซึ่งจะทำความเดือนร้อน รบกวนความเป็นส่วนตัวในการพักอาศัยของสมาชิกและครอบครัว

5.ถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา อีกทั้งบริการสาธารณะที่ชำรุดทรุดโทรม จะมีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นผู้กำกับดูแล และจัดทำงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม

6. มีกฎหมายจัดระเบียบการประชุมเป็นของตัวเอง ซึ่งเรียกว่าข้อบังคับจากหมู่บ้าน

7.สร้างความเป็นธรรมและรักษาความสะอาด ความปลอดภัยให้กับชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8.นิติบุคคลคอยกำกับดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์อยู่เสมอซึ่งมีผลให้มูลค่า ทรัพย์สินเพิ่มทวีขึ้นในระยะยาว

9.มีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกำกับดูแลด้านความปลอดภัย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของสมาชิกและครอบครัวสดใส ปลอดภัย


ข้อเสียของการไม่จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรผู้ซื้อบ้านจัดสรรจะเสียประโยชน์

1.สมาชิกในหมู่บ้านไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการจัดระเบียบชุมชนของตัวเอง

2.คณะกรรมการหมู่บ้านไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ในการยื่นคำร้องทุกข์ หรือเป็นโจทย์ฟ้องแทนสมาชิกในกรณีที่มีผลกระทบสิทธิหรือประโยชน์ของสมาชิกภายในหมู่บ้าน

3.การเรียกเก็บค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากท่านสมาชิกไม่ได้รับความร่วมมือชำระค่าใช้จ่าย ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลน งบประมาณในการบริหารหมู่บ้าน

4.ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา อีกทั้งการบริการสาธารณะที่ชำรุดทรุดโทรม รวมทั้งความสะอาดและความปลอดภัยที่ไม่สามารถดูแลเองได้

5.มูลค่าบ้านและที่ดินของท่านจะลดลง จากที่เคยซื้อมา ราคาแพงเวลาขายจะไม่ค่อยได้ราคาเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้านไม่ได้รับการดูแลรักษา

6.ผู้จัดสรรที่ดิน โอนทรัพย์สินที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อเป็นทางสาธารณะประโยชน์ทำให้ไม่สามารถควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านไว้ได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณะ บุคคลภายนอกสามารถผ่านเข้าออกได้หรือใช้เป็นทางสัญจรได้ทำให้ถนนหนทางชำรุดทรุดโทรม และเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

7.ปัญหาความเดือนร้อนของท่านสมาชิกไม่ได้รับการแก้ไข เนื่องจากคณะกรรมการหมู่บ้านไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่สามารถเป็นตัวแทนในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของท่านสมาชิกได้

8.พื้นที่ส่วนกลางสกปรก รกร้าง ไม่มีผู้ควบคุมดูแล รวมทั้งไม่มีงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของท่านสมาชิก

9.เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ส่วนกลางจากบุคคลภายนอกมาเป็นพื้นที่ส่วนตัว หาบเร่ แผงลอย วางระเกะระกะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่สามารถควบคุมได้  • 51b1OOOPIC67.jpg
    เแนวทางการบริหารจัดการ1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์สรรหา และคัดสรรบุคลากร, ฝึกอบรมบุคลากร , ประเมินผลการทำงาน2. การประชาสัมพันธ์ประกาศ-ข่าวสารต่าง ๆ , ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ในวาระต่าง ...

  • vow10_1.jpg
    บริการรับดูแลสระว่ายน้ำ&ระบบบำบัดน้ำ รายครั้ง รายเดือน รายปี พร้อมเคมีภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ การดูแลรักษาตวามสะอาดทั้งในสระและรอบสระ, ล้างทำความสะอาดระบบกรอง, ดูดตะกอนในสระว่ายน้...