เกี่ยวกับเรา

 

        บริษัทฯ ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาเป็นเวลานาน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พักอาศัย และเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับโครงการ 

และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ให้แก่เจ้าของ

        บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ให้มีการจัดการที่เป็นระบบ มีคุณธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าของบริษัทฯ

 

 นโยบายการให้บริการ

  • บริหารงานอย่าง โปรงใส ตรวจสอบได้
  • บริหารงานให้บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายของโครงการ/นิติบุคคล
  • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ มีความรับผิดชอบ
  • บริหารงานอย่างซื่อสัตย์ เที่ยงตรง
  • ปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็วและมีความกระตือรือร้น
  • บริหารงานให้ตรงกับ ความต้องการ ของเจ้าของร่วมส่วนใหญ่
  • พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง