หน้าแรก

        บริษัทฯ ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาเป็นเวลานาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พักอาศัย และเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับโครงการ และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ให้แก่เจ้าของ

        บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ให้มีการจัดการที่เป็นระบบ มีคุณธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการให้บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และได้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าของบริษัทฯ 


L P M ยินดีให้บริการค่ะ